Delovna obveznost vzgojitelja obsega pripravo na delo, načrtovanje in izvajanje vzgojnega dela, sodelovanja s starši ter sodelovanje pri organizaciji življenja in dela v vrtcu.

   Delovna obveznost vzgojiteljev – pomočnikov vzgojiteljev obsega sodelovanje z vzgojiteljem pri načrtovanju, izvajanju in pripiravi vzgojnega dela v oddelku ter opravljanje drugih nalog povezanih z dejavnostjo vrtca (urejanje igralnic, priprava didaktičnih pripomočkov, razkuževanje igrač ipd.).

   V skladu z zakonom in kolektivno pogodbo določenega polnega tedenskega delovnega časa, vzgojiteljevo neposredno delo z otroki obsega 30 ur, delo pomočnika vzgojitelja pa 35 ur neposrednega dela z otroki. 

Vzgojitelji in pomočnik vzgojitelja prilagajata delovni čas tako, da je zagotovljena sočasnost v oddelku takrat, ko je prisotna večina otrok in vplivata na enakomerno razpršitev vzgojnih aktivnosti preko celega dne.

BUILDING A BETTER FUTURE

 

Dostopnost