RAZPIS ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE IN DIJAŠKE DOMOVE SE NAHAJA NA SPLETNI STRANI:

https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/

Tudi letos je razpis samo v elektronski obliki.

Nekaj povzetkov:

I.3. PRIJAVA ZA VPIS IN ROKI

I.3.1. PRIJAVA

Vsi, ki se nameravajo v šolskem letu 2022/2023 vpisati v 1. letnik programov nižjega in srednjega poklicnega, srednjega strokovnega oz. tehniškega izobraževanja in gimnazij, morajo izbrani srednji šoli v predpisanih rokih in na predpisanih obrazcih (ter z morebitnimi drugimi dokazili) oddati prijavo za vpis – prijavnico z oznako MŠŠ-2-1,20/08, ki je na voljo na spletnih straneh ministrstva na naslovu https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/, v rubriki Povezane storitve. V šoli pa imamo že nabavljene prijavnice v papirnati obliki.

Vsak odda samo ENO izpolnjeno prijavnico.

Vsak naj že pred prijavo dobro preveri, ali je treba za vpis v program, ki si ga je izbral, poleg splošnih izpolnjevati tudi morebitne posebne pogoje in do kdaj je treba predložiti dokazila o njihovem izpolnjevanju.

Učenci osnovnih šol prijavnico skupaj s potrebnimi dokazili praviloma oddajo na osnovni šoli. Obrazec smo nabavili v šoli, tudi izpolnjevanje (prijava) bo potekala v šoli, znotraj ure oddelčne skupnosti.

I.3.2. ROKI

Učenci osnovnih šol oz. kandidati, ki se za vpis v 1. letnik programov nižjega in srednjega poklicnega, srednjega strokovnega oz. tehniškega izobraževanja in gimnazij prijavljajo prvič, morajo prijavnico oddati najkasneje do 4. aprila 2022.

I.4. VPIS

Vsi prijavljeni učenci in dijaki bodo praviloma med 16. in vključno 25. junijem 2022, do 14. ure, izbranim šolam predložili dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev. O točnih datumih in urah jih bodo obvestile šole.

Učenci in dijaki, prijavljeni na šole oz. programe brez omejitve vpisa, bodo po predložitvi izvirnikov spričeval na vpogled ali kopijah izvirnikov tudi vpisani.

I.5. MERILA ZA IZBIRO V PRIMERU OMEJITVE VPISA, IZBIRNI POSTOPEK IN ROKI

Če bo na šoli število prijavljenih učencev in dijakov za vpis v posamezni program srednjega izobraževanja tudi po koncu prenosa prijav (25. april 2022) večje od razpisanega števila mest v tem programu, bo šola s soglasjem ministra sprejela sklep o omejitvi vpisa. Ministrstvo bo na svojih spletnih straneh 27. maja 2022 objavilo, katere šole bodo (v katerih programih) omejile vpis za šolsko leto 2022/2023.

Učenci v šoli dobijo iztiskano obliko obvestila z glavnimi povzetki razpisa in seznami šol po regijah za katere so izkazali interes na individualnih razgovorih.

Prijavnice za vpis v srednjo šolo smo nabavili, izpolnjevali in poslali jih bomo na srednje šole iz osnovne šole. Prijavnico boste starši dobili v podpis.

  • Informativni dnevi

Vse srednje šole bodo organizirale informativni dan, na katerem bodo učenci in dijaki lahko dobili podrobnejša pojasnila o vpisu in izobraževanju ter druge informacije v zvezi s programi.

Informativni dnevi so v skladu s šolskim koledarjem predvideni za:

  • petek, 11. februarja 2022, ob 9. in 15. uri, ter
  • soboto, 12. februarja 2022, ob 9. uri.

Učenci, ki letos končujejo osnovnošolsko obveznost, bodo namesto pouka imeli možnost sodelovanja na informativnih dnevih, v okviru katerih si bodo pridobili informacije o vpisu.

Glede na epidemiološko situacijo tudi v tem šolskem letu izvedba informativnih dnevov na šolah ne bo mogoča, saj gre za dogodek visokega tveganja, ob katerem se združuje veliko število učencev iz različnih delov Slovenije, pri čemer pa prihaja tudi do izrazito povečane uporabe sredstev javnega prevoza. Zato bodo šole svoje predstavitve izvedle na virtualni način oziroma s spletno predstavitvijo.

KJE DOBITE DODATNE INFORMACIJE:

  • e-svetovanje (Zavod republike Slovenije za zaposlovanje)
  • RAZREDNIČARKA, SVETOVALNA DELAVKA (OB SREDAH)
  • CIPS (ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE)

Velika Dolina, 21. 1. 2022                                                           

Šolska svetovalna delavka: Biserka Čančer

Dostopnost