Vzgojiteljice delajo 6 ur neposredno pri otrocih, 2 uri pa opravljajo, skladno z zakonom, drugo delo izven oddelka (priprava na delo, izobraževanje, sodelovanje s starši, z drugimi delavci v vrtcu, z zunanjimi sodelavci ipd.).

Vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice prilagajata delovni čas tako, da je zagotovljena sočasnost v oddelku takrat, ko je prisotna večina otrok in vplivata na enakomerno razpršitev vzgojnih aktivnostih v celem dnevu.

Pomočnice vzgojiteljic delajo 7 ur neposredno pri otrocih, 1 uro na dan opravljajo drugo, z vzgojnim delom povezano delo (urejanje igralnic, priprava didaktičnih pripomočkov, razkuževanje igrač ipd.), v sodelovanju z vzgojiteljico pri načrtovanju dela, izobraževanju, sodelovanju s starši.

Dostopnost