Svet šole ima štiriletni mandat, sestavljajo ga trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev šole in trije predstavniki starše

Svet šole imenuje in razrešuje ravnatelja, sprejema program razvoja šole, letni delovni načrt in  poročilo o njegovi  uresničitvi, odloča o uvedbi  nadstandardnih in drugih programov, obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki, odloča o pritožbah in opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.

Svet šole se sestane najmanj dvakrat letno:

septembra: poročilo o realiziranem LDN preteklega šolskega leta, sprejem LDN za tekoče šolsko leto;

februarja: sprejem zaključnega računa, aktualne zadeve v zvezi s programom šole.

 

Svet staršev

Predstavniki posameznih oddelkov vrtca in predstavniki posameznih oddelkov na šoli oblikujejo Svet staršev OŠ Velika Dolina, ki ima štiriletni mandat in je predvsem posvetovalni organ. Predstavniku staršev 9.  razreda s koncem šolanja otroka preneha mandat, vključi pa se starš  1.  razreda, kot  njihov  predstavnik.  Mandat  takega člana sveta  traja do  konca  rednega mandata. 

Svet staršev:

– predlaga nadstandardne programe,

– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,

– daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca oziroma šole in o letnem delovnem načrtu,

– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,

– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,

– voli predstavnike v svet  šole,

– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Svet staršev se sestane najmanj dvakrat letno. Na željo staršev se bo vodstvo šole in vrtca redno odzvalo na sklicane sestanke.

 

BUILDING A BETTER FUTURE