imageimageimageimageimage
imageimageimageimageimage
imageimageimageimageimage

NPZ 2014/2015

SPOŠTOVANI STARŠI UČENCEV 6. IN 9. RAZREDA!

Opozoriti bi vas želeli, da se bližajo nacionalni preizkusi znanja, ki se pišejo po vsej Sloveniji istočasno. Enake preizkuse znanja pišejo vsi učenci 6.razreda in vsi učenci 9.razreda. Letos rokovnik določa:

  • 5. maj 2015 – nacionalni preizkus znanja iz matematike
  • 7. maj 2015 – nacionalni preizkus znanja iz slovenščine
  • 11. maj 2015 – nacionalni preizkus znanja iz angleščine za 6. r. oziroma tehnike in tehnologije za 9. r.

Rezultati, ki jih učenci dosežejo na teh preizkusih znanja, ne vplivajo na ocene, so pa zapisani v obliki posebnega potrdila ali kot del zaključnega spričevala v 9. r. Vendar pa nas izkušnje učijo, da je to preverjanje dobro narediti kar najbolje, kot znamo!

                                                                                                                  

                                                                                                                    Ravnateljica:

Mojca Bregar goričar

                                                                                                              

IZVEDBENI NAČRT ŠOLE ZA NPZ

SREBRNO PRIZNANJE NA TEKMOVANJU IZ ZNANJA NEMŠKEGA JEZIKA

V četrtek, 5. marca 2015, je na Osnovni šoli Šentvid pri Ljubljani potekalo državno tekmovanje iz znanja nemškega jezika. Med tekmovalci je bil tudi naš devetošolec JAN ŠEBERLE, ki se je zelo dobro odrezal in usvojil srebrno priznanje. Čestitke za izjemen dosežek.

 

ss

 

Mentorica: Irena Rimc Voglar

Obvestilo o novih cenah programov vrtca

VRTEC pri OŠ VELIKA DOLINA

Datum: 23. 3. 2015

STARŠEM OTROK

OBVESTILO o novih cenah programov vrtca

Spoštovani starši,

obveščamo vas, da je v Uradnem listu št. 11/2015 objavljen Sklep o določitvi cen programov v vrtcih Občine Brežice. Nove cene se uporabljajo od 1. 3. 2015 dalje. Razen določitve novih cen in popusta za starše, ki ga bomo obračunavali ob izdaji mesečnih računov za storitev oz. oskrbnino, nov sklep omogoča staršem uveljavitev popusta ob materialni ogroženosti zaradi odplačevanja stanovanjskega kredita za rešitev prvega stanovanjskega problema. Popust bo možno uveljaviti le za prvega otroka v vrtcu, pravico do tovrstnega popusta pa bo ugotavljal Center za socialno delo Brežice.

Lep pozdrav

Mojca Bregar Goričar, ravnateljica

11Uradni list RS, št. 11/2015
z dne 20. 2. 2015

396. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih Občine Brežice, Stran 916.

Na podlagi 31. in 32. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/11 – ZUPJS-A in 40/12 – ZUJF), 2., 4., 17. in 18. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 4. redni seji dne 12. 2. 2015 sprejel

S K L E P
o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih Občine Brežice

1. člen

Cene dnevnih programov v javnih vrtcih v Občini Brežice znašajo mesečno na otroka

+-------------------------------------------------------+

|Dnevni programi:                                       |

+----------------------------------------+--------------+

|– Prvo starostno obdobje               |   453 EUR   |

+----------------------------------------+--------------+

|– Drugo starostno obdobje               |   321 EUR   |

+----------------------------------------+--------------+

|– Kombinirani oddelki in oddelki 3–4 let|   369 EUR   |

+----------------------------------------+--------------+

|– Razvojni oddelek                     |  778 EUR   |

+----------------------------------------+--------------+

2. člen

Mesečni stroški živil za otroke, upoštevani v cenah programov iz 1. člena tega sklepa, znašajo 40,68 EUR mesečno. Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se staršem plačilo zniža za stroške neporabljenih živil. Stroški živil se odštejejo v višini enakega odstotka od cene živil, kot je določeno plačilo staršev. Vrtec zniža ceno programa za stroške neporabljenih živil z naslednjim dnem odsotnosti, kolikor je vnaprej napovedana.

3. člen

Starši otrok, za katere je Občina Brežice po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v javnem vrtcu, lahko uveljavijo rezervacijo (oziroma začasen izpis) zaradi počitniške odsotnosti otroka enkrat letno v obdobju od 1. junija do 30. septembra. Rezervacijo lahko starši uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj 15 delovnih dni in največ dva meseca. Starši so jo dolžni vrtcu pisno napovedati najpozneje zadnji dan pred odsotnostjo otroka iz vrtca. Kolikor je odsotnost razporejena v dveh zaporednih mesecih, se za obračun odsotnosti šteje 22 delovnih dni na mesec.

Starši lahko uveljavljajo rezervacijo izjemoma tudi med letom, kolikor je vnaprej napovedana in traja neprekinjeno najmanj 15 delovnih dni.

Starši lahko koristijo rezervacijo za namen iz prvega in drugega odstavka tega člena v skupnem trajanju največ 2 meseca letno.

Starši, ki imajo v vrtec vključenega več kakor enega otroka, lahko uveljavijo znižano plačilo za rezervacijo (oziroma začasen izpis) otroka le za najstarejšega otroka.

4. člen

Staršem se za obdobje največ dveh mesecev, ko koristijo rezervacijo oziroma otroka začasno izpišejo iz vrtca, zaračunajo stroški, ki nastanejo z začasnim izpisom. Stroški se obračunajo v višini 25 % od plačila staršev, določenega na podlagi razvrstitve v plačilni razred.

5. člen

Staršem otrok, za katere je Občina Brežice po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo v vrtec vključenega le enega otroka, se dodatno zniža plačilo tako, da imajo v programu prvega starostnega obdobja

– v 2., 3. in 4. plačilnem razredu 10 % popust na prispevek staršev

ter v programu drugega starostnega obdobja, kombiniranih oddelkih in oddelkih 3–4-letnih otrok

– v 2., 3. in 4. plačilnem razredu 5 % popust na prispevek staršev.

6. člen

Če je otrok prisoten v vrtcu dlje časa kot traja posamezni program v katerega je otrok vključen, brez predhodnega dogovora z upravo vrtca, je staršem vrtec upravičen zaračunati dodatne stroške varstva. Za prvo uro znašajo stroški varstva 4,50 EUR, za vsako naslednjo uro pa 6,50 EUR.

7. člen

Starši ob podpisu pogodbe o vpisu otroka v vrtec, za vsakega novo vpisanega otroka plačajo akontacijo v višini 10 % od cene programa, v katerega bo otrok vključen. Znesek se poračuna pri plačilu prvega računa za storitev vrtca. V primeru, da starši kljub podpisani pogodbi otroka ne vključijo v vrtec, se akontacija ne vrne.

8. člen

Staršem otrok, za katere je Občina Brežice po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa vrtca in imajo otroka vključenega v vrtec, se ob predložitvi dokazil o reševanju prvega stanovanjskega problema za prvega otroka, dodatno zniža plačilo vrtca za en dohodkovni razred, in sicer od 2. do vključno 6. dohodkovnega razreda.

Vlagatelj, ki na vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, ki jo določa zakon, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, izpolni izjavo o materialni ogroženosti zaradi odplačevanja stanovanjskega kredita, s katerim si družina rešuje osnovni stanovanjski problem, mora za znižanje vrtca skladno s prvim odstavkom, vlogi priložiti naslednja dokazila:

– kupoprodajno pogodbo ali izpisek iz zemljiške knjige za nakup stanovanja oziroma stanovanjske hiše na območju Občine Brežice ali gradbeno dovoljenje za gradnjo stanovanjske hiše na območju Občine Brežice,

– namensko kreditno pogodbo in

– potrdilo banke o višini anuitete kredita.

Na podlagi dokazil iz prejšnjega odstavka o dodatnem znižanju plačila vrtca odloča pristojni center za socialno delo.

Pravica do znižanega plačila staršem za vrtec pripada staršem od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge, razen v primerih, ko je otrok vključen v vrtec pred pridobitvijo pravice do znižanega plačila in so starši vlogo oddali najkasneje na dan vključitve otroka v vrtec, ko jim pripada pravica do znižanega plačila z dnem dejanske vključitve otroka v vrtec.

8.a člen

Staršem otrok, ki so razporejeni v 2., 3. in 4. plačni razred in za katere je Občina Brežice po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo v vrtec vključenega le enega otroka, se dodatno zniža plačilo za:

– drugo starostno obdobje za 4 %,

– kombinirane oddelke in oddelke 3–4 za 5 %.

9. člen

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih, znižanju plačil staršev in rezervaciji (Uradni list RS, št. 104/11 in 99/12).

10. člen

Sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 3. 2015 dalje.

Št. 602-1/2015

Brežice, dne 16. februarja 2015

Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

ZBIRANJE STAREGA PAPIRJA

Spoštovani starši, krajani!

 

Obveščamo vas, da bomo imeli ZBIRALNO AKCIJO STAREGA PAPIRJA. Velik zelen zabojnik bo stal pred šolo od četrtka, 26. 3. 2015, do četrtka, 2. 4. 2015.

Opozorili so nas, da naj bo v zabojnikih čim manj kartona, ki zniža ceno zbranega papirja.

Denar, ki ga bomo z akcijo zbrali, bo namenjen šolskemu skladu.

 

Vsem, ki boste v akciji sodelovali, se že vnaprej zahvaljujemo.

 

bin 160460 1280 640 x 498

OBVESTILO O POJAVU UŠI

Spoštovani starši!

Obveščamo vas, da so se pojavile uši.

Prosimo vas, da vsakodnevno pregledate lasišče svojega otroka. Če boste pri svojem otroku zaznali omenjeno težavo, vas prosimo, da nemudoma ukrepate.

Hvala.

VABILO

Spoštovani starši!

 

  • Ali ste se kdaj vprašali, zakaj se vidni tip človeka, ki pravi, to poglej, in slušni tip človeka, ki pravi, poslušaj, ne razumeta?

 

  • Ali vas zanima na kakšen način se najboljše uči otrok, ki je gibalno-kinestetičen?

 

  • Verjetno pogosto razmišljate, kako krepiti svojo starševsko notranjo moč (berite vzdržati), da ob otrocih vztrajamo, jih pravilno vzgajamo ter spodbujamo, da bodo odgovorni in samostojni.

 

Na ta in podobna vprašanja bomo odgovarjali na predavanju z delavnico s profesorico defektologije Tanjo Černe, ki bo v torek, 10. 2. 2015, ob 18. uri v OŠ Velika Dolina.

 

Prijazno vabljeni.

OBVESTILO

Spoštovani starši!

 

Glede na vremenske razmere in priporočili Ministrstva za šolstvo in Občine Brežice smo se odločili, da pouk jutri, 6. 2. 2015, odpade. Poskrbljeno bo za varstvo učencev, če bodo le-ti vseeno prišli v šolo.

 

Glede na okoliščine priporočamo, da v kolikor imate to možnost, tudi vaš otrok, ki obiskuje vrtec, ostane doma. Vrtec bo odprt za tiste, ki varstvo potrebujejo.

Odpovedani so vsi prevozi, tako avtobusni kot šolski kombi.

Jutrišnji dan bomo v dogovoru z drugimi šolami nadomestili eno soboto, o točnem datumu vas bomo pravočasno obvestili.

 

Mojca Bregar Goričar,

ravnateljica

ANINA ZVEZDICA - ZAHVALA

Hvala vsem, ki ste v mesecu decembru darovali hrano za Anino zvezdico. Nekomu ste polepšali praznične dneve.

Ana Lukner in njeni mladi pomočniki so po mnenju POP TV postali junaki leta 2014. V njihovem prispevku lahko vidite, kako Ana zbira hrano. Ob pozornem gledanju pa ne boste mogli spregledati 4 plakatov naše šole, ki kažejo, da smo se pri zbiralni akciji izkazali že večkrat.

ŠE ENKRAT HVALA.

POP TV - JUNAKI LETA 2014 (video)