imageimageimageimageimage
imageimageimageimageimage
imageimageimageimageimage

POHOD PO OKUPACIJSKI MEJI

V soboto, 30. 5. 2015, bomo imeli pouk, in sicer športni dan (pohod po okupacijski meji). Zjutraj pridejo učenci v šolo kot običajno. Prvo uro bodo preživeli z razredniki, nato bomo imeli malico (malica + voda).

Po malici se bomo skupaj odpravili do spomenika na Veliki Dolini. Tam bomo prisluhnili kratkemu kulturnemu programu. Ob 9.00 nas bo avtobus z Velike Doline odpeljal v Novo vas, kjer se bomo osvežili s pijačo. Iz Nove vasi se bomo peš podali proti Brezju, kjer bomo imeli kratek postanek. Tam bodo učenci dobili malico in vodo. Po kratkem počitku bomo pot nadaljevali proti Ponikvi do Pisank, kjer se bo naš pohod zaključil. Po kulturnem programu nas bo avtobus odpeljal v šolo. Prihod v šolo je predviden okrog 13.30–14.30.

Avtobus bo vozače odpeljal domov, seveda pa lahko učence domov odpeljejo tudi starši (v tem primeru morajo o tem obvestiti učitelje).

Kombi in avtobus bosta ta dan zjutraj vozila kot običajno. Le vozači iz Brežic morajo zjutraj poskrbeti sami za prevoz, popoldne pa jih bo v Brežice odpeljal avtobus.  Kombi bo učence razvozil domov tudi po končanem pohodu.

OPB in kosilo ta dan odpadeta.

Poskrbite za primerno obutev.

REZULTATI ANKETE

Na spodnji povezavi so objavljeni rezultati ankete o zadovoljstvu s šolo in s prehrano na šoli, ki ste jo reševali starši in učenci naše šole.

Še enkrat se vam zahvaljujejmo za sodelovanje.

 

REZULTATI ANKETE

STANJE PRIJAV NA SREDNJIH ŠOLAH

 UČENCEM IN STARŠEM 9. RAZREDA!

V četrtek, 7. 5. 2015, je na strani Ministrstva za šolstvo objavljeno stanje prijav po posameznih srednjih šolah, kamor ste se prijavili. Objavo najdete na povezavi: http://bit.ly/1IQWwH2.

Kolikor sem preletela stanje prijav, menim, da pri naših prijavah ni videti posebne zaskrbljenosti, da učenci v izbrano srednjo šolo ne bi bili sprejeti. Če se je na posameznih šolah, kjer bo verjetno omejitev vpisa, pokazala takšna bojazen pri posameznih učencih, bo srednja šola o tem obvestila ali starše ali mene kot svetovalno delavko. Takšne zaplete bomo posebej reševali in se o njih posamezno pogovarjali.

Svetovalna delavka:

Biserka Čančer

NPZ 2014/2015

SPOŠTOVANI STARŠI UČENCEV 6. IN 9. RAZREDA!

Opozoriti bi vas želeli, da se bližajo nacionalni preizkusi znanja, ki se pišejo po vsej Sloveniji istočasno. Enake preizkuse znanja pišejo vsi učenci 6.razreda in vsi učenci 9.razreda. Letos rokovnik določa:

  • 5. maj 2015 – nacionalni preizkus znanja iz matematike
  • 7. maj 2015 – nacionalni preizkus znanja iz slovenščine
  • 11. maj 2015 – nacionalni preizkus znanja iz angleščine za 6. r. oziroma tehnike in tehnologije za 9. r.

Rezultati, ki jih učenci dosežejo na teh preizkusih znanja, ne vplivajo na ocene, so pa zapisani v obliki posebnega potrdila ali kot del zaključnega spričevala v 9. r. Vendar pa nas izkušnje učijo, da je to preverjanje dobro narediti kar najbolje, kot znamo!

                                                                                                                  

                                                                                                                    Ravnateljica:

Mojca Bregar goričar

                                                                                                              

IZVEDBENI NAČRT ŠOLE ZA NPZ

SREBRNO PRIZNANJE NA TEKMOVANJU IZ ZNANJA NEMŠKEGA JEZIKA

V četrtek, 5. marca 2015, je na Osnovni šoli Šentvid pri Ljubljani potekalo državno tekmovanje iz znanja nemškega jezika. Med tekmovalci je bil tudi naš devetošolec JAN ŠEBERLE, ki se je zelo dobro odrezal in usvojil srebrno priznanje. Čestitke za izjemen dosežek.

 

ss

 

Mentorica: Irena Rimc Voglar

Obvestilo o novih cenah programov vrtca

VRTEC pri OŠ VELIKA DOLINA

Datum: 23. 3. 2015

STARŠEM OTROK

OBVESTILO o novih cenah programov vrtca

Spoštovani starši,

obveščamo vas, da je v Uradnem listu št. 11/2015 objavljen Sklep o določitvi cen programov v vrtcih Občine Brežice. Nove cene se uporabljajo od 1. 3. 2015 dalje. Razen določitve novih cen in popusta za starše, ki ga bomo obračunavali ob izdaji mesečnih računov za storitev oz. oskrbnino, nov sklep omogoča staršem uveljavitev popusta ob materialni ogroženosti zaradi odplačevanja stanovanjskega kredita za rešitev prvega stanovanjskega problema. Popust bo možno uveljaviti le za prvega otroka v vrtcu, pravico do tovrstnega popusta pa bo ugotavljal Center za socialno delo Brežice.

Lep pozdrav

Mojca Bregar Goričar, ravnateljica

11Uradni list RS, št. 11/2015
z dne 20. 2. 2015

396. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih Občine Brežice, Stran 916.

Na podlagi 31. in 32. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/11 – ZUPJS-A in 40/12 – ZUJF), 2., 4., 17. in 18. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 4. redni seji dne 12. 2. 2015 sprejel

S K L E P
o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih Občine Brežice

1. člen

Cene dnevnih programov v javnih vrtcih v Občini Brežice znašajo mesečno na otroka

+-------------------------------------------------------+

|Dnevni programi:                                       |

+----------------------------------------+--------------+

|– Prvo starostno obdobje               |   453 EUR   |

+----------------------------------------+--------------+

|– Drugo starostno obdobje               |   321 EUR   |

+----------------------------------------+--------------+

|– Kombinirani oddelki in oddelki 3–4 let|   369 EUR   |

+----------------------------------------+--------------+

|– Razvojni oddelek                     |  778 EUR   |

+----------------------------------------+--------------+

2. člen

Mesečni stroški živil za otroke, upoštevani v cenah programov iz 1. člena tega sklepa, znašajo 40,68 EUR mesečno. Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se staršem plačilo zniža za stroške neporabljenih živil. Stroški živil se odštejejo v višini enakega odstotka od cene živil, kot je določeno plačilo staršev. Vrtec zniža ceno programa za stroške neporabljenih živil z naslednjim dnem odsotnosti, kolikor je vnaprej napovedana.

3. člen

Starši otrok, za katere je Občina Brežice po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v javnem vrtcu, lahko uveljavijo rezervacijo (oziroma začasen izpis) zaradi počitniške odsotnosti otroka enkrat letno v obdobju od 1. junija do 30. septembra. Rezervacijo lahko starši uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj 15 delovnih dni in največ dva meseca. Starši so jo dolžni vrtcu pisno napovedati najpozneje zadnji dan pred odsotnostjo otroka iz vrtca. Kolikor je odsotnost razporejena v dveh zaporednih mesecih, se za obračun odsotnosti šteje 22 delovnih dni na mesec.

Starši lahko uveljavljajo rezervacijo izjemoma tudi med letom, kolikor je vnaprej napovedana in traja neprekinjeno najmanj 15 delovnih dni.

Starši lahko koristijo rezervacijo za namen iz prvega in drugega odstavka tega člena v skupnem trajanju največ 2 meseca letno.

Starši, ki imajo v vrtec vključenega več kakor enega otroka, lahko uveljavijo znižano plačilo za rezervacijo (oziroma začasen izpis) otroka le za najstarejšega otroka.

4. člen

Staršem se za obdobje največ dveh mesecev, ko koristijo rezervacijo oziroma otroka začasno izpišejo iz vrtca, zaračunajo stroški, ki nastanejo z začasnim izpisom. Stroški se obračunajo v višini 25 % od plačila staršev, določenega na podlagi razvrstitve v plačilni razred.

5. člen

Staršem otrok, za katere je Občina Brežice po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo v vrtec vključenega le enega otroka, se dodatno zniža plačilo tako, da imajo v programu prvega starostnega obdobja

– v 2., 3. in 4. plačilnem razredu 10 % popust na prispevek staršev

ter v programu drugega starostnega obdobja, kombiniranih oddelkih in oddelkih 3–4-letnih otrok

– v 2., 3. in 4. plačilnem razredu 5 % popust na prispevek staršev.

6. člen

Če je otrok prisoten v vrtcu dlje časa kot traja posamezni program v katerega je otrok vključen, brez predhodnega dogovora z upravo vrtca, je staršem vrtec upravičen zaračunati dodatne stroške varstva. Za prvo uro znašajo stroški varstva 4,50 EUR, za vsako naslednjo uro pa 6,50 EUR.

7. člen

Starši ob podpisu pogodbe o vpisu otroka v vrtec, za vsakega novo vpisanega otroka plačajo akontacijo v višini 10 % od cene programa, v katerega bo otrok vključen. Znesek se poračuna pri plačilu prvega računa za storitev vrtca. V primeru, da starši kljub podpisani pogodbi otroka ne vključijo v vrtec, se akontacija ne vrne.

8. člen

Staršem otrok, za katere je Občina Brežice po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa vrtca in imajo otroka vključenega v vrtec, se ob predložitvi dokazil o reševanju prvega stanovanjskega problema za prvega otroka, dodatno zniža plačilo vrtca za en dohodkovni razred, in sicer od 2. do vključno 6. dohodkovnega razreda.

Vlagatelj, ki na vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, ki jo določa zakon, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, izpolni izjavo o materialni ogroženosti zaradi odplačevanja stanovanjskega kredita, s katerim si družina rešuje osnovni stanovanjski problem, mora za znižanje vrtca skladno s prvim odstavkom, vlogi priložiti naslednja dokazila:

– kupoprodajno pogodbo ali izpisek iz zemljiške knjige za nakup stanovanja oziroma stanovanjske hiše na območju Občine Brežice ali gradbeno dovoljenje za gradnjo stanovanjske hiše na območju Občine Brežice,

– namensko kreditno pogodbo in

– potrdilo banke o višini anuitete kredita.

Na podlagi dokazil iz prejšnjega odstavka o dodatnem znižanju plačila vrtca odloča pristojni center za socialno delo.

Pravica do znižanega plačila staršem za vrtec pripada staršem od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge, razen v primerih, ko je otrok vključen v vrtec pred pridobitvijo pravice do znižanega plačila in so starši vlogo oddali najkasneje na dan vključitve otroka v vrtec, ko jim pripada pravica do znižanega plačila z dnem dejanske vključitve otroka v vrtec.

8.a člen

Staršem otrok, ki so razporejeni v 2., 3. in 4. plačni razred in za katere je Občina Brežice po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo v vrtec vključenega le enega otroka, se dodatno zniža plačilo za:

– drugo starostno obdobje za 4 %,

– kombinirane oddelke in oddelke 3–4 za 5 %.

9. člen

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih, znižanju plačil staršev in rezervaciji (Uradni list RS, št. 104/11 in 99/12).

10. člen

Sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 3. 2015 dalje.

Št. 602-1/2015

Brežice, dne 16. februarja 2015

Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

ZBIRANJE STAREGA PAPIRJA

Spoštovani starši, krajani!

 

Obveščamo vas, da bomo imeli ZBIRALNO AKCIJO STAREGA PAPIRJA. Velik zelen zabojnik bo stal pred šolo od četrtka, 26. 3. 2015, do četrtka, 2. 4. 2015.

Opozorili so nas, da naj bo v zabojnikih čim manj kartona, ki zniža ceno zbranega papirja.

Denar, ki ga bomo z akcijo zbrali, bo namenjen šolskemu skladu.

 

Vsem, ki boste v akciji sodelovali, se že vnaprej zahvaljujemo.

 

bin 160460 1280 640 x 498

OBVESTILO O POJAVU UŠI

Spoštovani starši!

Obveščamo vas, da so se pojavile uši.

Prosimo vas, da vsakodnevno pregledate lasišče svojega otroka. Če boste pri svojem otroku zaznali omenjeno težavo, vas prosimo, da nemudoma ukrepate.

Hvala.